Politika společnosti

O nás

Společnost AK signal Brno a.s. je významným českým výrobcem a dodavatelem sdělovací, zabezpečovací a automatizační techniky v oblasti železničního provozu. Vedení společnosti stanovilo politiku integrovaného systému řízení, v souladu se strategickým plánem rozvoje společnosti, směřujícím k plně procesnímu řízení, doplněnému o závazek vyhovět požadavkům příslušných právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí a BOZP, s následujícími atributy, které se zavazuje plnit a rozvíjet:

Vztah k hodnotám a rozvoji společnosti

 • Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování kvality našich produktů a služeb procesně orientovaným systémem řízení ve všech našich činnostech.
 • Vytváříme integrovaný systém řízení a jeho zlepšování tak, aby bylo zajištěno zrání společnosti.
 • Zavazujeme se pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného systému managementu.
 • Zjišťujeme nutnou podporu pro provádění všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Všechny naše činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se naše společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a nebezpečím v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se plnit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vztah k zákazníkovi a produktu

 • Jsme společností, orientující se na potřeby našich zákazníků.
 • Při budování vztahů se zákazníky preferujeme zvyšování oboustranné důvěry přímým a přátelským jednáním.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací a ochranu životního prostředí při minimalizaci pracovních rizik vyplývajících z námi prováděných činností.
 • Naše produkty a služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků. Naplňujeme požadavky ISO 9001.
 • Pokud naše produkty poskytují zákazníkům jiní zprostředkovatelé, dbáme na to, aby byla zajištěna námi deklarovaná kvalita dodaných produktů.

Vztah k zaměstnancům

 • Vytváříme korektní a přátelské vztahy se svými zaměstnanci s vědomím, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců.
 • Rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti.
 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a zajištění BOZP pro trvalý rozvoj společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají, díky komplexnímu zapracování, průběžnému vzdělávání a podpoře vedení, nositeli výkonnosti naší společnosti.

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Snažíme se mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.
 • Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naši politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a námi stanovené podmínky týkající se ochrany životního prostředí a zajišťování kvality a BOZP při námi realizovaných zakázkách.

Vztah k ochraně životního prostředí

 • Naplňujeme požadavky ISO 14001.
 • Nejvýznamnějšími environmetálními aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou produkce stavebních odpadů, spotřeba motorové nafty a eventuální nebezpečí havárie spojené s únikem látek závadných vodám při poruše techniky v terénu. K minimalizaci těchto havárií máme zavedený systém preventivní údržby a každoročně investujeme do obnovy strojního a vozového parku.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny nové cíle, cílové hodnoty a programy.
 • Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé havárie, jak přímo v areálech našich provozoven, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků.
 • Zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí.

Vztah k BOZP

 • Naplňujeme požadavky OHSAS 18001.
 • Nejvýznamnějšími pracovními riziky spojenými s našimi činnostmi jsou rizika vyplývající z dopravy, stavebních činností a souběžného železničního provozu na místech realizace zakázek.
 • Identifikovaná pracovní rizika, která se vyskytují při realizaci námi prováděných staveb a všech souvisejících činnostech neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme.
 • Zavazujeme se k zajišťování bezpečného provádění činností realizovaných naší společností a to tak, že vyžadujeme dodržování zásad BOZP nejen od našich zaměstnanců, ale také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků, revidovaných a kontrolovaných technických zařízení atd.
 • Zavazujeme se k prevenci (předcházení) vzniku úrazů, poškození zdraví, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku a rovněž pravidelným školením zaměstnanců s cílem dosažení jejich odpovědného přístupu ve vztahu k pracovnímu prostředí a dodržování pravidel v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s právními a jinými požadavky a s výskytem co nejmenších a nejméně závažných rizik a havarijních situací, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak nejen naše zaměstnance, ale též okolí.

Neustálé zlepšování

 • Touto politikou integrovaného systému řízení, vycházející z kontextu organizace, se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného systému řízení.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a dále environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péči o životní prostředí a o zdraví našich i cizích zaměstnanců pracujících na námi vedených zakázkách chápeme jako stálý a systematický proces.

 

TVOŘÍME DOBRÉ JMÉNO A ZNAČKU SPOLEČNOSTI !

 

V Brně 1.12.2017

Ing. Ladislav Polcar, člen představenstva

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím