Politika společnosti

O nás

Společnost AK signal Brno a.s. je významným českým výrobcem a dodavatelem sdělovací, zabezpečovací a automatizační techniky v oblasti železničního provozu. Vedení společnosti stanovilo politiku integrovaného systému řízení, v souladu se strategickým plánem rozvoje společnosti, směřujícím k plně procesnímu a projektovému řízení, doplněnému o závazek vyhovět požadavkům příslušných právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, BOZP a ochrany hospodářské soutěže s následujícími atributy, které se zavazuje plnit a rozvíjet:

Vztah k hodnotám a rozvoji společnosti

 • Svou činností podporujeme ekologický způsob dopravy.
 • Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování kvality našich produktů a služeb procesně orientovaným systémem řízení ve všech našich činnostech.
 • Vytváříme integrovaný systém řízení a klademe důraz na jeho zlepšování tak, aby bylo zajištěno zrání společnosti.
 • Zavazujeme se pravidelně ověřovat a zvyšovat výkonnost zavedeného integrovaného systému řízení.
 • Zjišťujeme nutnou podporu pro provádění všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Všechny naše činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se naše společnost zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se plnit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Závazek společnosti v oblasti hospodářské soutěže

 • Klademe velký důraz na dodržování pravidel hospodářské soutěže a distancujeme se od jakéhokoliv protisoutěžního jednání.
 • Podporujeme vytváření soutěžního prostředí a hodnot s tím spojených.
 • Při jednání v rámci obchodní činnosti odmítáme jakékoliv jednání, které by se týkalo záměrů podávat či nepodávat nabídky určitým zákazníkům či jejich skupinám nebo jiného záměru, který by určoval výsledek zadávacího nebo jiného výběrového řízení.
 • Dále odmítáme veškerá jednání, jejichž cílem je vyměňovat si s konkurenty informace o cenách, výši slev a bonusů, které my nebo konkurenti nabízíme, nebo jiné informace o našich obchodních strategiích či o obchodních strategiích konkurentů. Odmítáme i veškeré dohody o určení cen, obchodních strategiích, rozdělení zákazníků nebo nákupních zdrojů, jakož i bojkotu některých zadavatelů, dodavatelů nebo zákazníků.

Vztah k zákazníkovi a produktu

 • Jsme společností, orientující se na potřeby našich zákazníků.
 • Při budování vztahů se zákazníky preferujeme zvyšování oboustranné důvěry přímým a přátelským jednáním.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní dodávky prací a ochranu životního prostředí při minimalizaci pracovních rizik vyplývajících z námi prováděných činností.
 • Naše produkty a služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků. Naplňujeme požadavky ISO 9001.
 • Pokud naše produkty poskytují zákazníkům jiní zprostředkovatelé, dbáme na to, aby byla zajištěna námi deklarovaná kvalita dodaných produktů.

Vztah k zaměstnancům

 • Vytváříme korektní a přátelské vztahy se svými zaměstnanci s vědomím, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejich zaměstnanců.
 • Rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti.
 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a zajištění BOZP pro trvalý rozvoj společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému řízení.
 • Podporujeme vytváření prostředí, ve kterém je zaměstnanci odmítáno protiprávní jednání, vč. Jednání protisoutěžního, a současně jsou prosazovány etické zásady, a kde jsou vytvořeny dostatečné mechanismy vedoucí k důvěře zaměstnanců a třetích osob při oznamování podezření na protiprávní jednání.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají, díky komplexnímu zapracování, průběžnému vzdělávání a podpoře vedení, nositeli výkonnosti naší společnosti.

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Snažíme se mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání. Spolupracujeme pouze s dodavateli jednajícími v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
 • Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naši politiku kvality, environmentu a bezpečnosti a námi stanovené podmínky týkající se ochrany životního prostředí a zajišťování kvality a BOZP při námi realizovaných zakázkách.

Vztah k ochraně životního prostředí

 • Naplňujeme požadavky ČSN EN ISO 14001.
 • Máme identifikovány procesy a činnosti, jejich environmentální aspekty a relevantní zákonné požadavky ve vztahu ke kontextu organizace.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a pro zvýšení výkonnosti jsou stanovovány environmentální cíle.
 • Zavazujeme se k ochraně životního prostřední, včetně prevence znečištění.
 • Zavazujeme se k plnění závazných povinností.
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.

Vztah k BOZP

 • Naplňujeme požadavky ČSN ISO 45001.
 • Máme zajištěny bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví nejen v prostorách našich provozoven, ale zejména pak při stavební činnosti v prostředí železničního provozu v místech realizace zakázek.
 • Identifikovaná rizika v oblasti BOZP pravidelně přezkoumáváme, a to jak vůči zaměstnancům, tak i samotné společnosti, jejím dodavatelům a zákazníkům a vůči nejbližšímu okolí.
 • Zavazujeme se k plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování systému managementu BOZP. Zvyšování jeho účinnosti provádíme prostřednictvím plnění dílčích cílů.
 • Účinnost systému managementu je projednávána se zástupcem zaměstnanců a změny jsou prováděny při jeho spoluúčasti.

Neustálé zlepšování

 • Touto politikou integrovaného systému řízení, vycházející z kontextu organizace, se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného systému řízení.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a environmentálního a bezpečnostního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péče o životní prostředí a o zdraví našich i cizích zaměstnanců pracujících na námi vedených zakázkách vnímáme jako stálý a systematický proces.

 

V Brně 30.5.2023

Ing. Ladislav Polcar, MBA - člen představenstva

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím